Anna Jurek

Posts Tagged ‘Po polsku’

JAK WYPEŁNIAĆ FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY? – KILKA PODSTAWOWYCH ZASAD I PODPOWIEDZI

In Uncategorized on Август 31, 2015 at 6:24 пп

PODPOWIEDZI TECHNICZNE – najlepiej wypełniać poszczególne kartki wniosku, nie spinać, zszywać ich przed wypełnieniem wniosku – wtedy łatwiej będzie wymienić jedną z kartek, jeśli popełnimy błąd, którego nie da się jakoś sensownie poprawić. Należy pamiętać, że wniosek po jego wypełnieniu będziemy powielać, gdyż potrzebujemy trzy wnioski.

  1. WYPEŁNIANIE WNIOSKU ZACZYNAMY OD PRZECZYTANIA STRON Z POUCZENIEM — tj. strony 15

– postępujemy zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu, które dokładnie określa, które części wniosku powinny zostać uzupełnione w konkretnym przypadku.

Wniosek wypełniamy w języku polskim.

  1. ZANIM przystąpimy do wypełniania odpowiedniej części wniosku, czytamy informację odnośnie sposobu, w jaki powinien być wypełniony wniosek – WNIOSEK WYPEŁNIAMY DUŻYMI LITERAMI, tam, gdzie to możliwe, zachowując pisownię nazw/danych osobowych, wynikających z dokumentów (paszport, karta pobytu).
  2. Wypełniamy wszystkie wymagane rubryki , które są od nas wymagane.
  3. Część A, B, C i D wypełniają wszyscy cudzoziemcy – bez względu na to, o jaki rodzaj zezwolenia się ubiegają.

Generalnie, części te nie powinny sprawiać nam problemu, gdyż dotyczą danych osobowych.

Jeszcze zanim zaczniemy wypełniać część A wniosku, możemy uzupełnić fragment, dotyczący tego, do kogo adresujemy wniosek — otóż  WNIOSEK adresujemy do wojewody,  który sprawuje opiekę nad województwem, w którym mieszkamy. Zgodnie z właściwością – kierujemy wniosek do jednego z 16 wojewodów: pomorskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, ).

  1. W części E następuje istotny podział – otóż:

— część E punkty I i III – wypełnia osoba, ubiegająca się o zezwolenie na pobyt i pracę, a także osoba ubiegająca się o zezwolenie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli jednocześnie wykonuje pracę;

Pozostałe punkty przekreślamy, gdyż nas nie dotyczą.

— część E punkt II wypełnia osoba, która ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę z pomocą agencji pracy tymczasowej

— część E punkty I, III, IV i V wypełnia osoba, która ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

  1. W części F jedna jedyna uwaga – nasz podpis nie może wychodzić poza wskazane ramki.

 

1441200860_eye

Obejrzyj instruktaż: Jak wypełnić formularz wniosku?

 

Реклама

Tłumaczenia dokumentów w j.rosyjskim

In Побыт on Август 24, 2015 at 9:14 дп

PRZED WYJAZDEM z kraju – NIE ZLECAĆ TŁUMACZEŃ DOKUMENTÓW, KTÓRE MOGĄ NAM SIĘ PRZYDAĆ W POLSCE!

Ponieważ polski ustawodawca nie uznaje tłumaczeń wykonanych za granicą przez tłumaczy innych krajów, nie ma sensu przygotowywać dokumentów, które wiemy, że będą niezbędne w trakcie pobytu w Polsce (świadectwa ukończenia szkół, świadectwa zawarcia związku małżeńskiego), jeszcze przed wyjazdem do Polski.

Zgodnie z art. 8. 2. Ustawy o cudzoziemcach, „dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego” (mowa tutaj o polskim tłumaczu przysięgłym).

JAK LICZYMY „NIEPRZERWANY POBYT” W POLSCE?

In Побыт on Август 17, 2015 at 6:51 дп

Zgodnie z ustawą, nieprzerwany pobyt uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w okresach stanowiących podstawę do udzielenia zezwolenia na pobyt stały (art. 195.4; uwaga, art. 212.3 również dotyczy nieprzerwanego pobytu, w przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE).

Jak w praktyce wygląda sprawdzanie tego okresu?

Należy przejrzeć swój paszport i w okresie wskazanym ustawowo sprawdzić, ile było wyjazdów z Polski i jak długo każdorazowo trwały. Na przykład, sprawdzam wyjazdy w latach 2007-2012. Oglądam pieczątki na stronach paszportu, z każdej kolejnej wynotowując datę wyjazdu z Polski (przekroczenie granicy). Pieczątka ma charakterystyczną strzałkę, oznaczającą wyjazd  → albo w drugą stronę, oznaczającą powrót do kraju ←.

2015-08-04 16_48_04-Greenshot

Wynotowuję, ile dni minęło od wyjazdu do powrotu (dniа wyjazdu i powrotu nie liczymy,  np. wyjazd 16.11, przyjazd 19.11 – 2 dni). Sumuję wszystkie dni, następnie – jeśli jest ich dużo – dzielę na miesiące i sprawdzam, ile dni faktycznie przebywałem/łam poza Polską.

ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY – 10 TYPÓW ZEZWOLEŃ, OPARTYCH NA WSPÓLNYCH PRZEPISACH OGÓLNYCH

In Побыт on Август 8, 2015 at 12:26 пп

Ustawodawca przewidział 9 dookreślonych typów zezwoleń, i jedno z dość szerokim spektrum możliwości, które powinny zaspokoić potrzeby pobytowe cudzoziemców  w Polsce.

Przepisy ogólne ( art. 98 – 113) to zaledwie 4 wymogi ogólne, które spełnić powinien każdy cudzoziemiec, ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy.

Należą do nich:

— złożenie wniosku, na podstawie którego istnieje możliwość otrzymania zezwolenia, trwającego minimum 3 miesiące, a maksimum-3 lata

— złożenie wniosku najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu – OSOBIŚCIE; jeśli składamy wniosek za pośrednictwem poczty, możemy się spodziewać, że w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku, wojewoda wezwie nas do stawienia się w urzędzie (jeśli składamy wniosek w ostatnim dniu naszego legalnego pobytu, urzędnik zobowiązany jest postawić stempel w naszym paszporcie, co legalizuje nasz pobyt w trakcie trwania postępowania przed wojewodą)

— złożenie wniosku na formularzu wniosku (o wypełnieniu wniosku będzie jeszcze mowa)

— poinformowanie urzędu o ustaniu przyczyny będącej podstawą wydanego nam zezwolenia, w ciągu 15 dni od momentu jej ustania.

Poniżej załączam graf, obrazujący rodzaje wydawanych zezwoleń na pobyt czasowy.

Każde z zezwoleń charakteryzuje również inny spis dokumentów, które należy dołączyć do swojego postępowania – o tym będzie mowa przy kolejnych zezwoleniach.

 

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY - graf 2

NOWA – już nie NOWA ustawa o cudzoziemcach – krok po kroku…

In Побыт on Август 3, 2015 at 2:24 пп

Ponieważ ustawa o cudzoziemcach jest obszernym dokumentem (XIII Działów, 524 artykuły), najlepiej skupić się na wybranym, dotyczącym nas fragmencie.

Aby Wam то umożliwić, przygotowałam schemat obrazujący budowę samej ustawy.

Dzięki poniższym grafom, bez trudu znajdziecie rozdział o interesującym Was tytule,         i numery artykułów, które regulują poszczególne kwestie.

Kolejne schematy poświęcone będą konkretnym typom zezwoleń i wymogom, jakie należy spełnić, aby je uzyskać.

Do każdego typu zezwolenia załączone zostaną informacje związane z możliwością wykonywania pracy w oparciu o dany typ zezwolenia – takie ułatwienie dla tych, którzy nie znają bądź też słabo znają ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Moim celem jest połączenie informacji wynikających z obu ustaw w jednym miejscu, w taki sposób, by obraz praw i obowiązków cudzoziemców był pełen. („Efektem ubocznym” takiej kompilacji będzie skrócenie czasu poświęconego na zgłębianie ustaw — koniec ze skakaniem od ustawy do ustawy i czytaniem na okrągło tych samych przepisów!).

USTAWA O CUDZOZIEMCACH - graf 1